Deklaracja dostępności Przedszkole nr 9 im. Bursztynek w Koszalinie

Przedszkole nr 9 im Bursztynek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 9 im Bursztynek      w Koszalinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Bartoszewska.
 • E-mail: przedszkole09koszalin@wp.pl
 • Telefon: 94 345 07 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Miasto Koszalin
 • Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7
 • E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
 • Telefon: 94 34 88 600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 9 im Bursztynek w Koszalinie. Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest wąskie i niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Po lewej stronie znajduje się kancelaria dyrektora, w której  można złożyć dokumenty. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. Brakuje obniżonych lad. Toaleta znajduje się na parterze  budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Brak jest również wyznaczonego miejsca parkingowego  dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta (

powyżej 3 dni roboczych przed dniem skorzystania ze świadczenia) Potrzebę usług tłumacza języka migowego należy zgłosić (e-mailem, faxem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tel. 94 3450705 , fax  94 345 07 05, e-mail: przedszkole09koszalin@wp.pl

Aplikacje mobilne

Serwis CMS nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej. Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu