Deklaracja dostępności Przedszkole nr 9 im.Bursztynek

Przedszkole nr 9 im.Bursztynek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pm9.koszalin.ibip.pl/public/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Bartoszewska.
 • E-mail: przedszkole09koszalin@wp.pl
 • Telefon: 943450705

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Miasto Koszalin
 • Adres: 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7
 • E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
 • Telefon: 943488600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 9 im Bursztynek w Koszalinie. Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest wąskie i niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Po lewej stronie znajduje się kancelaria dyrektora, w której  można złożyć dokumenty. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. Brakuje obniżonych lad. Toaleta znajduje się na parterze  budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Brak jest również wyznaczonego miejsca parkingowego  dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia

Istniej możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta ( powyżej 5 dni roboczych przed skorzystaniem ze świadczenia). Potrzebę usług tłumacza języka migowego należy zgłosić ( e-mailem, listownie)